Hệ Thống Ép Đồ

Tạo Vũ Khí Rồng(Cấp 2)

Tạo Vũ Khí Rồng(Cấp 2)

 

Hướng Dẫn Tạo Vũ Khí Rồng (Cấp 2)
Nguyên liệu bao gồm :
+ 1 Vũ khí rồng +13 +16opt hoặc cao (không cần đồ hoàn hảo)
+ 1 Cụm Ngọc Bless 30 viên
+ 1 Cụm Ngọc Soul 30 viên
+ 1 Cụm Ngọc Sinh Mệnh 30 viên
+ 2 Zen(Item 50k có tạo Ngân Hàng Web)
Chú ý : 
+ Tỷ lệ thành công là 81% (có thể thêm ngọc tỷ l)
+ Tỷ lệ ra dòng Skill là 70%
+ Tỷ lệ ra dòng Luck là 60%
+ Tỷ lệ ra dòng Hoàn Hảo là 90% (tối đa là 1 dòng)
 
Ngoài 5 loại vũ khí rồng cấp 2 ra có thể áp dụng tương tự với :
+ Set Hỏa Long Cấp 2
+ Set Ma Thuật Cấp 2
+ Set Giai Nhân Cấp 2
 
Upgraded Divine Sword of Archangel
Class Dark Knight / Magic
Gladiator / Dark Lord
Attack DMG 150 ~ 160
 
Upgraded Divine Staff of Archangel
Class Dark Wizard /
Magic Gladiator
Attack DMG 80 ~ 92
 
Upgraded Divine Scepter of Archangel
Class Dark Lord
Attack DMG 140 ~ 166
 
Upgraded Divine Stick of Archangel
Class Summoner
Attack DMG 69 ~ 71
 
Upgraded Divine Sword of Archangel
Class Elf
Attack DMG 177 ~ 228