Tin Tức

Thông Tin OPEN BÁ VƯƠNG

Thông Tin Máy Chủ BÁ VƯƠNG

 Máy chủ : BÁ VƯƠNG

 Exp : 100x

 Drop : 5%

 Quản lý tài khoản http://id.vietmu.vn

 Thời gian sự kiện : http://vietmu.vn/Event

 Phân bố máy chủ : 

 

Máy chủ Giao Dịch / Cửa Hàng NPC / Hòm Đồ PK / PVP Chaos Goblin
1
2 Không Không
3 Không Không
4 Không Không
5 Không Không
         

 

Máy chủ Giao Dịch / Cửa Hàng NPC / Hòm Đồ PK / PVP Chaos Goblin
6 Không Không Không
7 Không Không Không
8 Không Không Không
         


 Tạo nhân vật mới : 

- Cấp độ 400 level.

- Reset 0 lần.

- Điểm cộng 5000 point.

 

 Giới hạn reset: 

- Ngày đầu GHRS 5 lần.

- Từ ngày thứ 2, áp dụng theo Bảng GHRS dưới đây :

Top Thứ 2-6 Thứ 7 Chủ Nhật
Top 1 5 lần / ngày 6 lần / ngày 7 lần / ngày
Top > 1 Cho đến khi bằng Top 1